Centrum voor leerlingenbegeleiding

De Letterbijter staat onder het medisch toezicht van:


CLB van de Vlaamse Gemeenschapscommissie 

Technologiestraat 1, 1082 Sint-Agatha-Berchem 

Tel.: 02/482.05.72

Email: clb.vgc@clbvgc.be 

Website: www.clbvgc.be


Het CLB-team

Werking van het CLB

Het CLB heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen nu en in de toekomst. 

Hierdoor wordt bij de leerlingen de basis gelegd van alle leren, zodat zij door hun schoolloopbaan heen de competenties kunnen verwerven en versterken, die de grondslag vormen voor een actuele en voortdurende ontwikkeling en maatschappelijke participatie. 


De begeleiding van de leerlingen door het CLB situeert zich op volgende domeinen: 

• Het leren en studeren 

• De onderwijsloopbaan 

• De preventieve gezondheidszorg 

• Het psychisch en sociaal functioneren 


Het CLB werkt vraaggestuurd vanuit de leerlingen, de ouders en de scholen. Behalve voor de verplichte begeleidingen. 


De werking van het medisch onderzoek en de begeleidingen: 


Het medisch onderzoek is verplicht.


Via medisch onderzoek kijken de arts en de verpleegkundige de gezondheid van uw kind na: zien, horen, groei, vaccins en algemene ontwikkeling. Vóór elk medisch onderzoek krijg je een vragenlijst mee. Het is belangrijk deze in te vullen, zodat de arts over alle informatie beschikt om het onderzoek goed uit te voeren. Een medisch onderzoek is voor elk kind verplicht. 


Ouders kunnen m.b.t. de algemene en gerichte consulten verzet aantekenen tegen de keuze van de CLB-arts. In dit geval melden zij dit per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan de directeur van het CLB. Binnen de 90 dagen moeten zij een andere arts van hetzelfde CLB, een arts van een ander CLB of een arts die over hetzelfde bekwaamheidsbewijs beschikt als de CLB-arts kiezen.